Faaliyetlerimiz

Kategori:Haber

FAALİYETLERİMİZ

 

Kooperatifimiz 2 Mart 2020 tarihinde kuruluş sürecini tamamlayarak faaliyete başlamıştır. Ancak, bu dönemde Pandemi yaşanması nedeniyle yılın ikinci çeyreğinde (Nisan-Mayıs-Haziran) kamu sağlığı önlemleri nedeniyle planlanan faaliyetler yürütülememiştir.

Temmuz ayından itibaren Ankara’da gerçekleştirilecek Kooperatifler Fuarına katılım hazırlıkları yürütülmüş, fuara katılım sağlanmıştır. Oldukça önemli temasların kurulduğu fuar süresince Bakanlık, Perakendeciler, Yeni kurulan Kooperatifler ve diğer ziyaretçilerimizle geleceğe dönüş temaslarımız olmuştur. 

 

EĞİTİMLER

 

Bu alana bilgi girişi hazırlanmaktadır.

 

 

 

ANASÖZLEŞME’DEN;

AMAÇ VE FAALİYET KONULARI:

Madde 6- Kooperatifin amacı, ihracata dönük üretim ve çalışmalarda beraber olmak isteyen kişileri/kuruluşları bir araya getirmek, ortaklarının kuracakları ortaklıklara ve/veya işletme ortaklıklarına hizmet ortağı olarak katılmak, bu maddede sayılan hizmetleri gerçekleştirerek ortaklar arasında iktisadi, sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamaktır.

Bu amaçla kooperatif;

1-Üyelerine, işletme ortaklıklarına ihracat yapabilmeleri konusunda gerekli yönlendirme, müşavirlik,   evrak, zimmet, envanter ve demirbaş kayıtları ile ilgili konulardaki hizmetleri verir.

7-Ortaklarına ve işletme ortaklıklarına tebliğ, yazılım ve web hizmetleri ile basın, yayın, ulaştırma ve haberleşme hizmetlerini verir.

Ortakların ihracat yolunda dijitalleşme, uluslararasılaşma ve mobilizesi için çalışmalar yapar ve bu hizmetleri verir. Ortak çağrı merkezi, ortak çeviri merkezi, ortak gümrük ve lojistik merkezlerini yurtiçi ve yurtdışında oluşturur.

9-Ortakların, ortaklık ve işletme ortaklıkları sözleşmelerinin hazırlanmasında ve yapılmasında her türlü danışmanlık hizmetini verir.

Temel amacı yurtdışına mal satmak olan kooperatif, üyelerinin ihracat yolculuğunda ihtiyaç duyacağı belge, bilgi, süreç yönetimi, hibe kaynakları konularında azami ölçüde yararlanmalarını sağlanması, ilgili konularda eğitim süreçlerinin organize edilmesi için faaliyette bulunur. Uluslararası iş sözleşmeleri, anlaşmaları, distribütörlük, satış sözleşmeleri ve anlaşmalarında hukuki danışmanlık süreçlerini gerçekleştirir.

12-Ortaklar arasında dayanışmayı sağlar.

16- İhracat konusunda hedef pazarlara yönelik araştırma geliştirme, b2b – b2c organizasyon ve platformlar kurar.

17- Türkiye’nin ihracat üstünlük alanlarında belirli çalışmalar yapar, bu konuda sektörel ve bölgesel araştırma çalışma komisyonları nezaretinde portal yayınlar, gezi ve satış aktiviteleri düzenler.

 

25.İşletmelerin ihracat süreçlerinde kurumsal olarak ve iş süreçleri yönetimi açısından gelişmeleri ve ileriye dönük daha sağlam yapılar oluşturabilmeleri, kendi işletme kültürlerini yaratabilmeleri için ihtiyaç duyulan tüm başlıklarda eğitimler düzenler. Danışmanlık süreçlerini organize eder. Üyelerinin bu hizmetlerden azami düzeyde yararlanmaları için gerekli bilgilendirme faaliyetlerini yapar.

26. İhracat sisteminin bileşenleri, ticari istihbarat, bilgi, potansiyel alıcı listesi, hazır alıcı listesi, veri analizi, kampanya profili, uluslararası sözleşmeler ve kütüphaneler oluşturarak ihracatçıların kullanımına açar.

27. Tek nokta tek zincir hizmet ağını oluşturur. İhracat için gümrük, lojistik depolama, transfer, dağıtım, pazarlama alanlarında aracılık, hizmet ya da hizmet verenler üzerinden iş birliği sağlar.

28. İhracatın her aşaması için sigorta ve güvenlik araştırması ve alıcı hakkında uluslararası istihbarat, veri aracılığı yaparak ihracatçıya fayda sağlar. Kooperatif olarak İhracatçının ihtiyaç duyacağı finans, sigorta, fon ve destekler için aracılık yapar. Uluslararası finansal kaynaklar ile ulusal imkânları ihracatçının ihtiyacı doğrultusunda planlar. Platform olarak çözüm sunar.

29. Kanun koyucu, TİM, DEİK, birlikler nezdinde ihracata dair lobi ve ticari diplomasi hizmetleri ile birlikte küçük ve orta boy Kobilerin ihracat sorunları için çözüm önerileri hazırlar, çalışmalar yapar.

30. Kobilerin ilk ihracatı ve sürdürülebilir ihracatları için İhracat Uzmanlığını, Devlet Destekleri Uzmanlığı, İhracat Satış Uzmanlığı, İhracat Operasyon Uzmanlığı mesleklerini MYK ve Uluslararası alanda akredite bir meslek olarak tanımlanmasını sağlamak için girişimlerde bulunur. Bu alanda ihracat-istihdam sorunlarına çözüm için çalışmalar yapar.

31. Yurt dışından Türkiye'de ve yurt içinden yerli firmalar da yurt dışında şirket satınalma ve birleşmeleri (acquisitions and mergers) yapmak istediklerinde aracılık etme, marka değeri belirleme konusundaki süreçleri yönetir.

 

 

SERMAYE:

Madde 7- Kooperatifin sermayesi, ortakların taahhüt ettikleri payların toplam tutarlarından ibaret olup değişkendir. Ancak, sermayenin en az haddi 3500 TL’dır. Kuruluşta bu sermayenin tamamının taahhüt edilmesi ve 1/4’ünün peşin ödenmesi zorunludur.

PAYLAR:

            Madde 8- Bir ortaklık payının değeri 100.-TL’dır. Ortaklar en çok 5.000 pay taahhüt edebilirler. Ancak, her ortağın en az 5 pay taahhüt etmesi zorunludur.

ORTAKLIK ŞARTLARI:

Madde 10- Kooperatife ortak olabilecek kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

1-Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek veya tüzel kişi olmak,

2-Kurucu bir ortağın referansına sahip olmak. Kurucularda referans şartı aranmaz.

ORTAKLARIN ŞAHSİ SORUMLULUKLARI:

Madde 20- Her ortak, kooperatifin borçlarına karşı taahhüt ettiği pay tutarı kadar sorumludur.

             Kooperatiften ilişkisi kesilen ortağın sorumluluğu, ayrıldığı tarihten itibaren iki yıl devam eder.

             Kooperatife giren her ortak, girişinden önce doğmuş olan kooperatif borçlarından dolayı diğer ortaklar gibi sorumlu olur.

             Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin sorumlulukları hakkındaki hükümler saklıdır.

 

ORTAKLIK PAYI DIŞINDAKİ ÖDEMELER:

Madde 21- Ortaklar taahhüt ve tediye ettikleri ortaklık payı bedelleri dışında, kooperatif amaçlarını gerçekleştirmek ve ortaklar arasında dayanışmayı  sağlamak üzere genel kurulca belirlenecek ödemeleri de yapmak zorundadır. Bu kararların alınmasında Anasözleşmenin 33. Md.deki “Genel kurulda kararlar toplantı nisabının sağlanması koşuluyla oylama sırasındaki mevcudun yarıdan fazlasının oyu ile alınır.” hükmü geçerlidir.

Bakanlık ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Denetimi:

Madde 89- Kooperatif, Ticaret Bakanlığı’nın denetimine tabidir. Bakanlık; kooperatif üst kuruluşlarını, ilgili müesseseleri ve bağımsız denetim kuruluşlarını kooperatifi denetlemekle görevlendirebilir.