Ana sözleşme (özet) metni

Amaç ve Faaliyet Konuları;

Madde 6-Kooperatifin amacı, ihracata dönük üretim ve çlışmalarda beraber olmak isteyen kişileri/kuruluşları bir araya getirmek, ortakların kuracakları ortaklıklara ve/veya işletme ortaklıklarına hizmet ortağı olarak katılmak, bu maddede sayılan hizmetleri gerçekleştirerek ortaklar arasında iktisadi, sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamaktır.

Bu amaçla kooperatif; 

  • Üyelerine, işletme ortaklıklarına ihracat yapabilmeleri konusunda gerekli yönlendirme, müşavirlik, evrak, zimmet, envanter ve demirbaş kayıtları ile ilgili konulardaki hizmetleri verir.
  • Ortaklarına ve işletme ortaklıklrına tebliğ, yazılım, ve web hizmetleri ile basın, yayın, ulaştırma ve haberleşme hizmetlerini verir.
  • Ortakların ihracat yolunda dijitalleşme, uluslararasılılaşma ve mobilizesi için çlışmaları yapar ve bu hizmetleri verir. Ortak çağrı merkezi, ortak çeviri merkezi, ortak gümrük merkezi ve lojistik merkezlerini yurt içi ve yurt dışında oluşturur.
  • Ortakların, ortaklık ve işletme ortaklıkları sözleşmelerinin hazırlanmasında ve yapılmasında her türlü danışmanlık hizmetini verir.
  • Ortaklar arasında dayanışmayı sağlar.
  • İhracat konusunda hedef pazarlara yönelik araştırma-eliştirme B2B-B2C organizasyona ve platformları kurar.
  • Türkiye'nin ihracat üstünlük alanlarında belirli çalışmalar yapar. Bu konuda sektörel ve bölgesel çalışma komisyonları nezaretinde portal yayınlar, gezi ve satış etkinlikleri düzenler.
  • İhracat sisteminin bileşenleri, ticari istihbarat, bilgi, potansiyel alıcı listesi, hazır alıcı listesi, veri anaalizi, kampanya profili, uluslararası sözleşmeler konusunda ihracatçının mentorluğunu yapar.
  • Tek nokta tek zincir hizmet ağını oluşturur.
  • İhrcatçının ihtiyaç duyacağı sigorta fon, hibe destekler konusunda aracılık yapar.

Sermaye

Madde 7-Kooperatifin sermayesi, ortakların taahhüt ettikleri payların toplam tutarlarından ibaret olup değişkendir.

Ortaklık Şartları

Madde 10-Kooperatife ortak olabilecek kişilerde aşağıdaki şartlar aranır;

1-Medeni hakları kullanabilme ehliyetine sahip gerçek veya tüzel kişi olmak,

2-Kurucu bir ortağın refernsına sahip olmak. Kurucularda referans aranmaz.

Ortaklığa Kabul

Madde 11-Gerekli şartlrı taşıyanlar, kooperatife ortak olmak için yazılı olarak yönetim kuruluna başvururlar. Bu başvuru yazısına 10. maddede belirtilen ortaklık şartlarının taşındığını gösteren belgeler eklenir. Ayrıca, bu başvuruda anasözlemenin tüm hükümlerini ve getirilen yükünlülüklerinin kabul edildiği açıkça belirtilir.

Ortaklığa kabul, yönetim kurulunun kararı ile gerçekleşir.

Ortakların Şahsi Sorumlulukları

Madde 20-Her ortak, kooperatifin borçlarına karşı taahhüt ettiği pay tutarı kadar sorumludur.

Ortaklık Payı Dışındaki Ödemeler

Madde 21-Ortaklar, taahhüt ve tediye ettikleri ortaklık payı bedelleri dışında kooperatif maçlarını gerçekleştirmek ve ortaklar arasında dayanışmayı sağlamak üzere genel kurulca belirlenecek ödemeleri de yapmak zorundadır.

Kooperatifin Temsil ve İlzamı

Madde-49 Kooperatif adına düzenlenecek evrkn muteber olması veya kooperatifin ilzamı için Kooperatif unvanı altında temsile yetkili olanlardan ikisinin imzası gereklidir.

Bakanlık ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Denetimi

Madde 89-Kooperatif, Ticaret Bakanlığı'nın denetimine tabidir. Bakanlık, kooperatif üst kuruluşlarını, ilgili müesseseleri ve bağımsız denetim kuruluşlarını kooperatifi denetlemekle görevlendirebilir.